STATUT FUNDACJI


„Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń” jest apolityczną, nie nastawioną na osiąganie zysku, nie związaną z żadnym wyznaniem organizacją, zwaną w dalszej części statutu „Fundacją”.

2. Fundacja została ustanowiona przez Małgorzatę i Oktawiusza Supińskich, zwanych dalej Fundatorami, Aktem Ustanowienia Fundacji sporządzonym w dniu 12 sierpnia 2014 roku przez notariusza Marka Rowickiego w Kancelarii Notarialnej w Radzyminie (Repertorium A nr 1824/2014).
3. Akt Ustanowienia Fundacji stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

§ 2

1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw edukacji.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
5. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć jednostki organizacyjne.
6. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
7. Fundacja może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym, który po zarejestrowaniu go, podlegać będzie ochronie prawnej.

§ 4

1.   Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
2.   Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, tytuły, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji i przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

1. Upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin wiedzy na temat zagrożeń związanych z alkoholizmem, narkomanią i innymi formami uzależnienia,
2. Upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin wiedzy na temat ograniczonego zaufania do osób poznanych na ulicy i w Internecie oraz zasad związanych z bezpiecznym korzystaniem z Internetu,
3. Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin wiedzy na temat zdrowego stylu życia, zasad higieny i zdrowego odżywiania się,
4. Promowanie wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin zasad prawidłowego działania w grupie oraz rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy fizycznej i psychicznej,
5. Przekazywanie dzieciom, młodzieży i ich rodzinom wiedzy związanej z ratownictwem medycznym i z zasadami pierwszej pomocy oraz wiedzy związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną, w szczególności w zakresie:

1. Organizacji warsztatów, pogadanek, szkoleń,  prelekcji, wykładów, wystaw, zawodów sportowych oraz innych imprez dla dzieci i młodzieży wraz z materiałami edukacyjnymi i informacyjnymi, niezbędnymi do ich przeprowadzenia, których treść jest zgodna z celami Fundacji,
2. Współpracy z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, w kraju i za granicą, w zakresie realizacji celów Fundacji
3. Organizacji szkoleń i wykładów dla instytucji państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, których treść jest zgodna z celami Fundacji,
4. Prowadzenia działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, szkoleniowo- edukacyjnej i doradczej w zakresie zgodnym z celami Fundacji,
5. Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, profilaktycznych i informacyjnych (książeczki, ulotki, broszury etc.), których treść jest zgodna z celami Fundacji, 
6. Opracowywania i wdrażania programów, których treść jest zgodna z celami Fundacji.

§ 8

1. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.
2. Fundacja opiera swoją działalność na pracy wykwalifikowanych realizatorów oraz na pracy społecznej, w szczególności świadczonej w formie wolontariatu.


Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

1. Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących m.in. z:
1.1. Majątku własnego Fundacji.
1.2. Spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
1.3. Wpływów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń.
1.4. Oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji skarbowych skarbu państwa.
1.5. Zaciągniętych pożyczek.
1.6. Przychodów z odpłatnej działalności statutowej
1.7. Nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd.
2. Wszelkie środki uzyskiwane przez Fundację, w tym także pochodzące z odpłatnej działalności pożytku publicznego, przeznaczana jest w całości na działalność statutową.
3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa.

§ 11

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
3. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizn lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 2 000 (dwa tysiące) złotych lub jej równowartość w innej walucie - uzyskują tytuł Sponsora Fundacji.
4. Tytuł Sponsora Fundacji jest tytułem honorowym i ma charakter osobisty.


Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 12

Organami fundacji są: 
1. Fundatorzy
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rozdział V. Fundatorzy

§ 13

1. Do kompetencji Fundatorów należy pełnienie funkcji Prezesa oraz Wiceprezesa pierwszego zarządu Fundacji, a także wybór pozostałych członków Zarządu.
2. Fundatorzy mogą zostać wybrani do pełnienia funkcji członków Zarządu także w kolejnych kadencjach.

Rozdział VI. Zarząd Fundacji

§ 14

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych na pięcioletnią kadencję. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa Zarządu oraz jednego Wiceprezesa.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. W skład pierwszego Zarządu wchodzą Fundatorzy oraz osoby przez nich wskazane.
4. Skład Zarządu kolejnej kadencji powoływany jest przez ustępujący Zarząd. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest większością głosów.
5. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
5.1. Złożenia rezygnacji, zgłoszonej pisemnie pozostałym członkom Zarządu,
5.2. Śmierci
5.3. Choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
5.4. Nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
6.5. Istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
6. Członkowie Zarządu mogą być pracownikami etatowymi Fundacji lub współpracować z nią na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 15

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
2.1. Uchwalanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych.
2.2. Uchwalanie regulaminów.
2.3. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
2.4. Dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych przez Fundację w celu osiągania jej celów statutowych zgodnie z misją Fundacji, programami działalności, statutem, oraz aktualnie obowiązującym prawem.
2.5. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.
2.6. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
2.7. Udzielanie pełnomocnictw.
2.8. Tworzenie i organizowanie biura Fundacji oraz niezbędnych stałych lub doraźnych jednostek i komórek organizacyjnych wraz z nadaniem regulaminu organizacyjnego i określenie zasad i zakresu ich działania.
2.9. Dokonywanie zmian w statucie Fundacji.
2.10. Występowanie z wnioskiem w kwestii połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd zobowiązany jest corocznie przygotowywać sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe (bilans), a następnie przedkładać je Fundatorom. Zarząd przedkłada sprawozdanie z działalności Fundacji także właściwemu ministrowi sprawującemu nadzór nad Fundacją oraz udostępnia je do publicznej wiadomości.
7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

Rozdział VII. Sposób reprezentacji

§ 16

1. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W celu zawarcia umowy pomiędzy Fundacją a osobą będącą członkiem jej Zarządu konieczne jest uprzednie uzyskanie zgody Zarządu, wyrażonej uchwałą podjętą jednomyślnie przez wszystkich członków. Oświadczenie woli w imieniu Zarządu Fundacji składa członek Zarządu niebędący stroną danej umowy.

Rozdział VIII. Zmiana Statutu

§ 17

Zmian w statucie Fundacji dokonuje jednomyślnie Zarząd. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

Rozdział IX. Połączenie z inną fundacją

§ 18

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 19

W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Zarząd, przy czy uchwała o połączeniu z inną Fundacją musi być podjęta jednomyślnie.

Rozdział X. Likwidacja Fundacji

§ 20

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw edukacji.

§ 21

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd, przy czym przy czy uchwała o likwidacji Fundacji musi być podjęta jednomyślnie.

§ 22

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Rozdział XI. Przepis końcowy

§ 23

Statut wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia 2014 r.